Stomffler plus

2.0 g
Metronidazol, Diyodohidroxiquino leina 2.5 g